Forskning

Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning. Detta sker dels genom utdelning av fondmedel för enskilda forskningsuppgifter, dels genom att man på Krapperup vart tredje år anordnar tvärvetenskapliga symposier kring aktuella ämnen.

 

Dessutom pågår kontinuerlig forskning och dokumenterande verksamhet rörande godsets historia och kulturhistoria. Forskningsresultaten publiceras i stiftelsens skriftserier, vari också ingår rapporter från symposierna.

 

Aktuell forskning om Krapperup och Kullabygden visas också i Krapperups Museum, såväl i basutställningen som i mindre separatutställningar.